حسن خورشید مدینه است سید مهدی میرداماد

حسن خورشید مدینه است سید مهدی میرداماد

حسن خورشید مدینه است سید مهدی میردامادReviewed by amirmohammad on Nov 7Rating: 4.5حسن خورشید مدینه است سید مهدی میردامادحسن خورشید مدینه است سید مهدی میرداماد

حسن خورشید مدینه است سید مهدی میرداماد

حسن خورشید مدینه است سید مهدی میرداماد

حسن خورشید مدینه است سید مهدی میرداماد

تا دل به مهرت داده ام                     بـــهر فــــــــدا آمـــاده ام

تــا پای جان ایستاده ام                     چــــون عبد فرمانم حسن

جـانم حسن، جانم حسن                   ای جان جانانم حسن (۲)

ای مــــــظهر ذات خدا                   ای مــــــــنبع جود و سخا

ای سبـــــط ختم الاانبیا                   ای مـــــــــــاه تابانم حسن

جاـنم حسن، جانم حسن                   ای جان جانانم حسن (۲)

از ظلم و جور همسرت                   از تــــــــیر خصم کافرت

خـــاک سیه شد بسترت                   ای سِرّ سبحـــــــــانم حسن

جـانم حسن، جانم حسن                   ای جان جــانانم حسن (۲)

فـــردا به هنگام حساب                   چون باز مانم از جــــواب

ای نـــور چشم بوتراب                     مپسند حیرانــــــــم حسن

جانم حـسن، جانم حسن                   ای جان جانانم حسن (۲)

ای کـــــــشته زهر جفا                   ای قـــــــــــــــبله اهل ولا

ای نــور چشم مصطفی                   ای مــــــونس جانم حسن

جانم حــسن، جانم حسن                   ای جان جانانم حسن (۲)

حسن خورشید مدینه است سید مهدی میرداماد

تا دل به مهرت داده ام                     بـــهر فــــــــدا آمـــاده ام

تــا پای جان ایستاده ام                     چــــون عبد فرمانم حسن

جـانم حسن، جانم حسن                   ای جان جانانم حسن (۲)

ای مــــــظهر ذات خدا                   ای مــــــــنبع جود و سخا

ای سبـــــط ختم الاانبیا                   ای مـــــــــــاه تابانم حسن

جاـنم حسن، جانم حسن                   ای جان جانانم حسن (۲)

از ظلم و جور همسرت                   از تــــــــیر خصم کافرت

خـــاک سیه شد بسترت                   ای سِرّ سبحـــــــــانم حسن

جـانم حسن، جانم حسن                   ای جان جــانانم حسن (۲)

فـــردا به هنگام حساب                   چون باز مانم از جــــواب

ای نـــور چشم بوتراب                     مپسند حیرانــــــــم حسن

جانم حـسن، جانم حسن                   ای جان جانانم حسن (۲)

ای کـــــــشته زهر جفا                   ای قـــــــــــــــبله اهل ولا

ای سبـــــط ختم الاانبیا                   ای مـــــــــــاه تابانم حسن

حسن خورشید مدینه است سید مهدی میرداماد

جاـنم حسن، جانم حسن                   ای جان جانانم حسن (۲)

از ظلم و جور همسرت                   از تــــــــیر خصم کافرت

خـــاک سیه شد بسترت                   ای سِرّ سبحـــــــــانم حسن

 

 

 

کانال تلگرام موزیک پاتوق کانال تلگرام موزیک پاتوق

هنوز هیچ دیدگاهی قرار داده نشده است. اولین نفر شما باشید.